ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

Chitakula Compound wall
Entrance gate
Transit Shed